VACATURE

2 Leden
Raad van Toezicht

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland (StJJMH) geeft ondersteuning en begeleiding aan individuele jongeren en groepen jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid. Dit doen wij met 54 medewerkers in opdracht van 11 gemeenten in Zuid-Holland.

Vanuit onze visie dat elke jongere potentie heeft, maken we jongeren bewust van hun eigen talenten en capaciteiten. Zo dragen wij bij aan hun ontwikkeling tot zelfredzame volwassenen. In eerste plaats is dat voor de jongere zelf belangrijk.

De Raad van Toezicht (RvT) van StJJMH houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken binnen StJJMH. Daarnaast fungeert de RvT als werkgever van de RvB. De RvT toetst de besluitvorming van de RvB en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies.

De RvT vervult een ambassadeursrol en treedt op als belangenbehartiger binnen het kader van de doelstellingen van StJJMH. Binnen de RvT zijn er een tweetal commissies, de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Door het aflopen van een zittingstermijn en op basis van een evaluatie van samenstelling in het kader van de ‘good governance’, zijn wij ter versterking van onze Raad van Toezicht (RvT) op zoek naar 2 leden (in totaal omvat de RvT dan 4 leden), namelijk:

Lid van de RvT, profiel Juridisch
Lid van de RvT, profiel Sociaal Domein

Functie-eisen

Van een lid van de RvT verwachten we ten minste:

 • academisch denk- en werk niveau met maatschappelijke betrokkenheid;
 • sterk ontwikkeld moreel kompas en geen tegenstrijdige belangen;
 • algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, tevens gedegen veranderkundige ervaring;
 • ruime ervaring als toezichthouder;
 • duidelijke affiniteit met de missie en visie van StJJMH en het onderschrijven van haar doelstellingen;
 • balans tussen toezichthouden en klankborden (gevraagd en ongevraagd);
 • balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie;
 • balans tussen een onafhankelijke en (constructief) kritische positie innemen en samenwerken;
 • inzicht in verdeling van taken en rollen tussen RvT en RvB;

 

 • vermogen om op strategisch niveau te acteren en zich op hoofdlijn een oordeel te kunnen vormen over de door RvB voorgelegde analyses en kwesties;
 • betrokkenheid bij (o.a. financiële en strategische) ontwikkelingen en deze weten door te vertalen in kansen voor StJJMH;
 • beschikbaarheid in tijd en energie voor een goede en (pro-)actieve inzet;
 • relevante werkervaring met het RvT-model en de ‘Governancecode’ (bij voorkeur van) sociaal werk en handelt volgens haar principes.
 • bereidheid om een ambassadeursrol te vervullen en de doelstellingen van StJJMH op een actieve wijze te onderschrijven;
 • een professioneel relevant netwerk binnen gemeenten in het (potentiële en relevante) werkgebied en de bereidheid om deze open te stellen voor de doelstellingen van StJJMH.

Functie-eisen profiel Juridisch

Voor het profiel Juridisch verwachten we, naast het genoemde onder Algemeen, ten minste:

 • inzicht in en professionele ervaring binnen één of meerdere relevante juridische terreinen, zoals aanbestedingsrecht, bestuursrecht, privacy-recht en dergelijke. Bij voorkeur opgedaan binnen het sociaal domein;

Functie-eisen profiel Sociaal Domein

Voor het profiel Sociaal Domein verwachten we naast het genoemde onder Algemeen, ten minste:

 • inzicht in en bestuurlijke en politieke ervaring binnen het sociaal domein. Bij voorkeur binnen jongerenwerk of een direct aanpalend domein;

Compensatie

Leden van de RvT vervullen hun taken onbezoldigd. De RvT komt minimaal 4 maal (virtueel) per jaar bij elkaar. Ter compensatie voor de inzet ontvangen zij een vergoeding ter compensatie van onkosten en inzet. De zittingstermijn is 3 jaar, met een herbenoeming van maximaal 2 keer. De leden van de RvT zijn complementair, zowel op inhoud als in stijl, om elkaar zoveel mogelijk te versterken.

Meer informatie en/of direct solliciteren?

Herkent u zichzelf in (één van de) bovenstaande profielen, bent u beschikbaar in tijd en energie en bent u woonachtig in het werkgebied? Solliciteer dan vóór 4 januari 2021 door een gemotiveerde brief en CV te sturen naar Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland, t.a.v. secretariaat RvT, Noordkade 64a, 2741 EZ Waddinxveen of per e-mail naar nellekedejong@stjjmh.nl .

De selectiegesprekken zullen in de 3e week van januari 2021 plaatsvinden.

Meer informatie?
Voor nadere informatie over de inhoud van de functies kunt u contact opnemen met mevrouw Patty van Belle, voorzitter van de Raad van Toezicht, onder telefoonnummer 06-36 45 51 46. Voor overige vragen kunt u zich richten tot nellekedejong@stjjmh.nl . Wilt u meer weten over STJJMH? Kijk dan nog even verder rond op onze website.

Wil je meer weten?

Over wat wij voor jou kunnen betekenen?