Een groot deel van het leven van jongeren speelt zich tegenwoordig online af. Dit biedt kansen, maar levert ook risico’s op voor hun ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Hoe kunnen we daar als jongerenwerkers het beste op inspelen? Om dit in kaart te brengen, wordt onder leiding van het Lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een grootschalig onderzoeksproject opgezet. Ook STJJMH draagt hieraan bij.

De online wereld is bij veel jongeren een vanzelfsprekend onderdeel geworden van hun leefwereld. Jongeren zijn twee tot drie uur per dag online, waarvan een groot deel in hun vrije tijd. Jongerenwerkers begeleiden jongeren juist in hun vrije tijd bij het versterken van hun psychosociale ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Als jongerenwerkers zien we het daarom als onze pedagogische opdracht om jongeren ook in de online wereld te begeleiden.

Kansen in de online wereld

De meeste jongerenwerkers zien kansen in het online aansluiten bij de doelgroep. Zo kunnen we op een laagdrempelige manier met jongeren in contact komen. Ook zijn we beter op de hoogte van wat er speelt en kunnen we hier eventueel sneller bij ingrijpen. Daarnaast biedt de online wereld ons de mogelijkheid om jongeren op een leuke en aantrekkelijke manier informatie, voorlichting, advies en begeleiding te geven (bijvoorbeeld door vlogs of games).

Nog veel vragen

Hoewel veel jongerenwerkers voor hun werk al in meer of mindere mate van het internet gebruik maken, leven er ook nog veel vragen. Deze gaan over hoe invulling gegeven kan worden aan de pedagogische opdracht van het jongerenwerk in de online wereld van jongeren: welke pedagogische doelen willen wij online bereiken en welke rollen, activiteiten, middelen en gedrag horen daarbij? Daarnaast gaan vragen over hoe de organisatiestructuur zo in te richten is dat online werken mogelijk wordt, hoe het beste kan worden omgegaan met online signalering (bijvoorbeeld van grensoverschrijdend gedrag) en hoe moet worden omgegaan met privacy en de balans tussen nabijheid en afstand.

Onderzoeksproject Jongerenwerk en de Online Wereld van Jongeren

Om jongerenwerkers een antwoord te kunnen bieden op deze vragen, heeft het Lectoraat Youth Spot van de HvA een grootschalig onderzoeksproject opgezet onder de naam Jongerenwerk en de Online Wereld van Jongeren. Verschillende jongerenwerkorganisaties zijn hierbij betrokken, waaronder Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland.

Het doel van dit onderzoek is om jongerenwerkers meer inzicht te geven in hoe zij in de praktijk kunnen aansluiten bij en werken in de online leefwereld van jongeren, en om hen de benodigde hulpmiddelen hiervoor ter beschikking te stellen. Door gezamenlijk op te trekken, een gezamenlijke visie te ontwikkelen en elkaar te ondersteunen, hoeft niet iedere jongerenwerkorganisatie het wiel zelf uit te vinden.

Voorbereidende fase

Het onderzoek bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. In deze fase vinden vooral gesprekken plaats met verschillende jongerenwerkorganisaties om de kansen en vragen te inventariseren. In september 2019 gaat het onderzoek daadwerkelijk van start. Dit zal vier jaar duren. STJJMH draagt bij door mee te doen aan de nog uit te voeren onderzoeken over wat wel en niet werkt bij de jeugd.

De beoogde opbrengsten zijn onder meer een protocol en toolkit voor professioneel handelen online, een pakket met tools en games voor jongerenwerkers om in te zetten en een online platform of forum waar jongerenwerkers van verschillende organisaties met elkaar in contact kunnen blijven en ideeën kunnen uitwisselen.

 

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.