Jongerenwerk

Jongerenwerkers zijn professionele opvoeders

Jongerenwerkers ondersteunen en begeleiden jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid. Vaak verloopt dit ontwikkelingsproces goed en is sturing door ouders en school voldoende voor jongeren om op te groeien tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers die participeren in de samenleving. Plusminus 10 tot 20% van de jongeren heeft in dit proces extra ondersteuning nodig, naast de ondersteuning die geboden wordt door ouders, opvoeders of school.

Hoewel ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding, biedt het jongerenwerk extra ondersteuning en begeleiding aan individuele of groepen jongeren in hun opgroeiproces. Het jongerenwerk neemt daarin een coachende rol aan en profileert zich als mede-opvoeder, met name in het domein vrije tijd. Het jongerenwerk beperkt zich echter niet tot het domein vrije tijd, want het jongerenwerk werkt vindplaatsgericht: overal waar jongeren zijn, is het jongerenwerk ook aanwezig. Om de rol als mede-opvoeder in te vullen, bouwen jongerenwerkers een duurzame en professionele relatie op met jongeren. Vanwege de ondersteunende functie van het jongerenwerk is zij te onderscheiden van aanbieders van hulpverlening.

Jongerenwerkers richten zich op kwetsbare jongeren

Het jongerenwerk richt zich voor 80% op 20% van de jongeren. Deze jongeren zijn als kwetsbaar aan te merken. Het jongerenwerk richt zich echter niet alleen op kwetsbare jongeren maar werkt ook preventief. Het betreft dan zowel potentieel kwetsbare jongeren als jongeren die het prima gaan redden. Deze laatste jongeren hebben in principe geen ondersteuning van het jongerenwerk nodig maar zij zorgen voor het evenwicht. Vaak fungeren zij (of hun activiteit) als voorbeeld.

Effect

Het effect van het jongerenwerk op de lange termijn is dat jongeren zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen worden. Volwassenen die participeren in de samenleving, in hun kracht staan en geen overlast veroorzaken of hulp nodig hebben. Het jongerenwerk werkt hieraan door de volgende taken in het kader van zorg en taken in het kader van overlast uit te voeren.

Werkvormen

Het jongerenwerk voeren we uit middels verschillende werkvormen zoals outreachend jongerenwerk, accommodatie-gebonden jongerenwerk, sportjongerenwerk en coaching. Wanneer je meer wilt weten over onze mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Buurtwerk

Buurtwerk of buurtopbouwwerk, is een buurtgebonden basisvoorziening, gericht op het betrekken en ondersteunen van bewoners bij het leven en samenleven in de directe leefomgeving.

Buurtwerk is een goede werkmethode om mensen samen te brengen en te activeren binnen hun eigen leefomgeving. Het buurtwerk werkt vanuit de bewoners en schept voorwaarden waardoor zij zoveel mogelijk betrokken zijn bij hun leef- en woonomgeving, Het buurtwerk zet hen daarbij in hun eigen kracht waardoor zij zelf stappen kunnen nemen en (meer) kansen krijgen in de maatschappij. Het uiteindelijke effect van het buurtwerk is dat mensen zelfredzaam zijn en een bijdrage leveren aan de samenleving. Buurtwerk staat open voor alle bevolkingsgroepen binnen de buurt maar heeft  grote aandacht voor juist die mensen die de extra ondersteuning en coaching nodig hebben om te kunnen groeien.

Meer informatie over buurtwerk in uw gemeente? Neem contact op via info@stjjmh.nl

Uitgaven

Wij hebben verschillende van onze werkwijzen en methodieken beschreven. Wanneer je deze , gratis, als pdf wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@stjjmh.nl

Het gaat om de methodieken

  • Op zoek naar een plek in de wijk, een stapsgewijze benadering voor het ontwikkelen van een jongerenontmoetingsplek
  • Bewoners maken de Straat, een methodiek om de leefbaarheid samen met bewoners te vergroten
  • Jongeren en duurzaamheid, werkvormen om met jongeren het onderwerp duurzaamheid bespreekbaar te maken
  • Jongeren en Jeugdstrafrecht, een methodiek om in lesvorm jeugdstrafrecht bespreekbaar te maken
  • Jongeren en beroepskeuze, een methodiek om beroepskeuze en toekomstbeeld bespreekbaar te maken

Cashkwartet ( kosten € 9.95), een kwartetspel om met jongeren hun geldgedrag te bespreken.

ANBI

Voorwaarden ANBI

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland is  een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Naam
(Stichting) Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland

Doelstelling
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland stelt zich ten doel het ondersteunen van plaatselijk en regionaal jeugd- en jongerenwerk in algemene zin en /of gericht op doelgroepen een en ander in samenhang met de bestaande begeleidende en dienstverlenende organisatie in het jeugd en jongerenwerk; verruiming van de ontplooiingskansen van de jeugd in educatieve, recreatieve, sociale en geestelijke zin en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
KvK-nummer
41172189

Fiscaal nummer
0064498082

Bezoekadres
Noordkade 64 A,  2741 EZ  Waddinxveen

Postadres
Noordkade 64 A,  2741 EZ  Waddinxveen

Raad van Bestuur
Roel van der Vet (directeur-bestuurder)
Bob Visser (directeur-bestuurder)

Raad van Toezicht
Mw. P.M. van Belle
Dhr. C.C.O. van den Bergh
Mw. M.J. Ketelaar-van Wechem
Dhr. D. Mulders

Door het aannemen van de Code Goed bestuur STJJMH verbinden de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich aan de regels voor ‘goed besturen’.

Visie/beleidsplan
Volgt

Jaarverslag
Jaarverslag Raad van Toezicht 2018 

Financiële verantwoording
Financiële verantwoording STJJMH 2018

Beloningsstructuur
Directie en medewerkers van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland vallen onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Raad van Toezicht: Onkosten/vrijwilligersvergoeding maximaal fiscaal vrijgesteld: € 1.500 per jaar

Overig
Algemeen Profielschets RvT SJJMH

Reglement commissies Raad van Toezicht SJJMH

Reglement RvT SJJMH

Leveringsvoorwaarden STJJMH