De jongerenwerkers die voor de gemeente Nieuwkoop werken organiseren diverse activiteiten in samenwerking met de jongeren en vrijwilligersorganisaties. Wij zijn te vinden in alle andere kernen van Nieuwkoop, zowel binnen als buiten (ambulant).

In Nieuwkoop is het ambulant jongerenwerk gekoppeld aan knelpunten met jeugd in de openbare ruimte en vindt dus voor het grootste deel vraaggericht plaats op basis van meldingen/klachten van inwoners/instellingen en actieve signalering door het jongerenwerk. Ook worden, met ondersteuning van het ambulant jongerenwerk, zo nodig activiteiten georganiseerd ter bevordering van de contacten tussen het jongerenwerk en de jongeren of als aanleiding voor het oplossen van specifieke problemen. Deze activiteiten hebben een relatie met de knelpunten die het ambulant werk en haar partners signaleren in de gemeente Nieuwkoop.
Er wordt nauw samengewerkt met de politie en de gemeente. De positie van het ambulant jongerenwerk is om vanuit een opgebouwde vertrouwensrelatie met de jongeren en andere betrokkenen (bijvoorbeeld bewoners, instellingen) te komen tot goede oplossingen voor de knelpunten met jeugd. De gemeente Nieuwkoop voert de regie over de inzet van het ambulant jongerenwerk, in nauwe samenwerking met politie en de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland.

Download jaarverslag

Het sportjongerenwerk coördineert 1 keer  per week in de middag- en avonduren sportactiviteiten op meerdere veldjes in de diverse kernen. Dit lukt onder meer door jongeren uit de kern te scouten, in te zetten, te coachen en te opleiden tot ‘Talent’. Het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten aan risicogroepen in wijken waar achterstanden zich voordoen biedt mogelijkheden om de positie van jongeren te verbeteren, op zowel het individuele als maatschappelijke vlak. De talenten (jongeren) organiseren tegen een kleine vergoeding zelfstandig maar onder begeleiding van een sportjongerenwerker de sportactiviteiten voor hun buurt en leeftijdsgenoten. Het talent staat vaak midden in de groep, kent de jongeren en weet ze positief te beïnvloeden. Het functioneren als rolmodellen staat hier centraal.
TOP heeft als doel jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden en een gezondere levensstijl aan te leren, maar sport is ook een middel om de integratie van jongeren te verbeteren en de sociale cohesie en leefbaarheid binnen een wijk te vergroten. Door TOP laten we jongeren zien en voelen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor het creëren /of behouden van een prettige en veilige wijk. We willen TOP verder integreren in het wijkgerichte jongerenwerk waarbij er samenwerking gezocht wordt met sportverenigingen woningbouwcorporaties, scholen, politie en etc. Tenslotte biedt het jongerenwerk ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties door middel van uitwisselen van kennis en expertise op het gebied van beleid en fondsenwerving, maar ook het bevorderen van samenwerking ten behoeve van activiteiten, organisatie, jeugdparticipatie, signalering en veiligheid.

Buurtsport in Nieuwkoop, iedere woensdag te vinden in Noorden, Nieuwkoop of Woerdense Verlaat

Het team van Jongerenwerk Nieuwkoop

Said Adda


saidadda@stjjmh.nl

Nathalie de Jong

DSC01251nathaliedejong@stjjmh.nl

Elles van Capel


 ellesvancapel@stjjmh.nl